Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Dap Interim Solutions

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Dap Interim Solutions:

Dap Interim Solutions en of aan haar gelieerde (rechts)personen;

Afnemer:

de wederpartij van Dap Interim Solutions;

Goederen:

de door Dap Interim Solutions in opdracht van Afnemer geproduceerde goederen;

Overeenkomst:

elke overeenkomst tussen Dap Interim Solutions en Afnemer;

Artikel 2. Algemeen

2.1 De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, reservering, offerte, overeenkomst en voor iedere overige rechtsverhouding tussen Dap Interim Solutions en Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.3 Indien Dap Interim Solutions met Afnemer meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, reserveringen of offertes van Dap Interim Solutions B.V., in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Indien in een aanbieding, reservering of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van Afnemer van die aanbieding of offerte binnen de gestelde termijn. Voor leveringen of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt gezonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door een schriftelijke bevestiging daarvan door Dap Interim Solutions B.V.

3.3 Dap Interim Solutions behoudt zich te allen tijde het recht voor om op grond van technische of andere redenen, een overeenkomst niet uit te voeren c.q. deze te annuleren, bijvoorbeeld wegens onuitvoerbaarheid van de order, doordat aannemelijk is dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, omdat de te vervaardigen goederen bestemd (kunnen) zijn voor illegale en/of criminele activiteiten, vanwege het onsmakelijke of racistische karakter daarvan, etc., het een en ander telkens ter beoordeling aan Dap Interim Solutions, zonder hierbij schadeplichtig jegens Afnemer te worden.

3.4 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van Afnemer een overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van de overeenkomst, daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast Afnemer hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.6 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Dap Interim Solutions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dap Interim Solutions anders aangeeft.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Dap Interim Solutions niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen verplichtingen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Dap Interim Solutions is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zo mogelijk overlegt zij hieromtrent met Afnemer.

4.2 Dap Interim Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dap Interim Solutions is uitgegaan van door Afnemer verstrekte juiste en/of volledige gegevens. Evenmin staat Dap Interim Solutions ervoor in dat de vervaardigde goederen geschikt zijn voor het door Afnemer beoogde gebruik.

4.3 Indien Dap Interim Solutions goederen moet vervaardigen of heeft vervaardigd op basis van ideeën, ontwerpen, tekeningen, animaties, modellen, producten, etc. afkomstig van Afnemer, dan garandeert Afnemer dat door de vervaardiging van die goederen geen inbreuk wordt gemaakt op octrooi(en), merkengebruiksrecht(en), handelsmodel(len) of enig ander recht van derden en zij vrijwaart Dap Interim Solutions in en buiten rechte volledig voor elke jegens Dap Interim Solutions te maken aanspraak.

4.4 Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de vervaardiging en/of levering van goederen bezwaar maakt, dan is Dap Interim Solutions gerechtigd om terstond de vervaardiging en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte kosten van Afnemer te verlangen, onverminderd Dap Interim Solutions aanspraken op schadevergoeding jegens Afnemer en zonder dat Dap Interim Solutions tot enige schadevergoeding jegens haar is gehouden.

4.5 Ingeval van vervaardiging van goederen naar ideeën, ontwerpen, tekeningen, animaties, modellen, producten, etc. van Dap Interim Solutions, blijven de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten te allen tijde van Dap Interim Solutions.

4.6 De door Dap Interim Solutions te leveren goederen kunnen door afnemer voor productie worden voorgelegd aan de afnemer middels een proefexemplaar ter goedkeuring, dit dient de afnemer expliciet kenbaar te maken indien hier behoefte aan is.

4.7 De door Dap Interim Solutions geleverde goederen kunnen sporen bevatten van andere materialen dan het materiaal waaruit de goederen zijn vervaardigd. Dap Interim Solutions is niet aansprakelijk voor de mogelijk hierdoor veroorzaakte schade.

Artikel 5. Transport, risico en levering

5.1 De levering geschiedt af magazijn. Het vervoer en de wijze van verpakking komt voor rekening en risico van Afnemer, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien bij vervoer voor rekening van

Dap Interim Solutions beschadigingen en/of gebreken, die bij aflevering van de goederen kunnen worden geconstateerd, niet direct op de vrachtbrief of het afleverdocument worden aangetekend, is Dap Interim Solutions niet aansprakelijk voor die later te melden beschadiging en/of gebreken.

5.2 Het risico van verlies of beschadiging van de door Dap Interim Solutions vervaardigde goederen gaat op Afnemer over op het moment waarop deze goederen aan Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derde worden gebracht.

5.3 Afnemer is verplicht de door Dap Interim Solutions in het kader van de overeenkomst vervaardigde goederen af te nemen op het moment dat Dap Interim Solutions deze levert, bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.4 Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dap Interim Solutions gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.

5.5 Indien Dap Interim Solutions gegevens behoeft van Afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Dap Interim Solutions ter beschikking heeft gesteld.

5.6 Indien Dap Interim Solutions een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

5.7 Dap Interim Solutions is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Dap Interim Solutions is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

5.8 Een bij de levering van de goederen ingesloten vrachtbrief wordt geacht de geleverde hoeveelheid correct weer te geven tenzij Afnemer binnen 2 dagen na levering zijn bezwaren schriftelijk aan Dap Interim Solutions meldt. Afnemer komt alsdan evenwel geen opschortingsrecht toe.

Artikel 6. Onderzoek, reclames

6.1 Afnemer is gehouden het geleverde c.q. de verpakking op het moment van levering te (doen) onderzoeken, of dit onderzoek te verrichten binnen 7 dagen na mededeling door Dap Interim Solutions dat de goederen ter beschikking van Afnemer staan. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gesteld worden.

6.2 Zichtbare en niet zichtbare maar eenvoudig te constateren gebreken behoren onmiddellijk op de vrachtbrief of het afleverdocument te worden aangetekend. Niet zichtbare, en niet eenvoudig te constateren gebreken behoren binnen 14 dagen nadat Afnemer dit heeft ontdekt of had kunnen ontdekken schriftelijk, met een nauwkeurige omschrijving van de gebreken, aan Dap Interim Solutions te worden gemeld.

6.3 Dap Interim Solutions dient in staat te worden gesteld ingediende claimste controleren.

6.4 Kleine afwijkingen binnen de algemeen aanvaarde tolerantiegrenzen geven geen recht tot reclamatie.

6.5 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Dap Interim Solutions juist zijn, zal Dap Interim Solutions de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen c.q. het geleverde vervangen. Afnemer blijft echter verplicht tot betaling van het geleverde en tot nakoming van alle overige op haar rustende verplichtingen.

6.6 Indien de claims naar het oordeel van Dap Interim Solutions niet juist zijn dan is Afnemer verplicht de redelijke kosten van Dap Interim Solutions in verband met het onderzoek naar de claims te vergoeden.

6.7 Indien niet tijdig een claim wordt ingediend of indien Afnemer het door Dap Interim Solutions de goederen in gebruik heeft genomen, of heeft opgeslagen, worden de goederen geacht deugdelijk te zijn geleverd.

Artikel 7. Vergoedingen, prijs en kosten

7.1 Dap Interim Solutions is gerechtigd voor levering een voorschotbedrag van 10 tot 50% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen, dan wel volledige vooruitbetaling te verlangen.

7.2 Indien één van de kostprijs bepalende factoren, waaronder de sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, de prijzen van grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal, etc. wijzigt in de periode tussen de aanbieding of de offerte en de levering, dan is Dap Interim Solutions gerechtigd tot dienovereenkomstige verhoging van de prijs ongeacht of de kostprijsverhoging voorzienbaar was.

7.3 Dap Interim Solutions indexeert jaarlijks op basis van reële kostenstijging en inflatiecorrectie.

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Dap Interim Solutions aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien Afnemer in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan de wettelijke Handelsrente ex artikel 6:119a BW rente verschuldigd.

8.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van Dap Interim Solutions op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer.

8.5 Dap Interim Solutions is bevoegd en Afnemer is verplicht om – zolang Afnemer nog niet volledig heeft voldaan aan enige op haar jegens Dap Interim Solutions rustende verplichting of indien Dap Interim Solutions gegronde vrees heeft dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen – op eerste verzoek van Dap Interim Solutions genoegzame in de door Dap Interim Solutions gewenste vorm zekerheid voor nakoming te stellen waaronder verpanding van zaken. Bij het niet stellen van deze zekerheid is Dap Interim Solutions gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en is Afnemer verplicht alle schade die Dap Interim Solutions lijdt te vergoeden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Dap Interim Solutions vervaardigde en aan Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van

Dap Interim Solutions totdat Afnemer al haar verplichtingen jegens Dap Interim Solutions volledig en correct is nagekomen.

9.2 Afnemer is bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verkopen of te verwerken binnen de normale uitoefening van het bedrijf van Afnemer. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Voor het geval dat Dap Interim Solutions haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Dap Interim Solutions of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dap Interim Solutions zich bevinden en die goederen mede terug te nemen.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

10.1 Dap Interim Solutions is, naast de mogelijkheden die de wet haar biedt, bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst Dap Interim Solutions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de ontbinding slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

10.2 Voorts is Dap Interim Solutions bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, zonder dat Dap Interim Solutions hierdoor schadeplichtig wordt jegens Afnemer.

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Dap Interim Solutions op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Dap Interim Solutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.4 Dap Interim Solutions behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien Dap Interim Solutions aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bepaalde in dit artikel.

11.2 Dap Interim Solutions is alleen aansprakelijk indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan haar zijde. Dap Interim Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.3 Bij de uitvoering van de overeenkomst zal Dap Interim Solutions alle redelijkerwijs van haar te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Dap Interim Solutions is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Afnemer verstrekte modellen, matrijzen, berekeningen, tekeningen dan wel overige gegevens.

11.4 Indien Dap Interim Solutions aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag welke betrekking heeft op het deel van de overeenkomst waarop de bewezen aansprakelijkheid van toepassing is.

11.5 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Dap Interim Solutions nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Dap Interim Solutions bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Dap Interim Solutions steeds de bedoeling van Afnemer als leidraad en uitgangspunt neemt.

11.6 Eventuele schadeclaims dienen – op straffe van verval – onverwijld maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Dap Interim Solutions te worden gemeld. Afnemer dient – op straffe van verval – binnen zes maanden nadat Dap Interim Solutions aansprakelijk is gesteld een rechtsvordering tegen Dap Interim Solutions aanhangig te maken.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Dap Interim Solutions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een (van buitenaf komende) omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van Dap Interim Solutions en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dap Interim Solutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dap Interim Solutions niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Een tekort aan grondstoffen, machinebreuk, werkstakingen in het bedrijf van Dap Interim Solutions, ziekte van haar personeel, diefstal, verkeersbelemmeringen, vorst, regen en stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

12.3 Dap Interim Solutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dap Interim Solutions haar verbintenis had moeten nakomen.

12.4 Dap Interim Solutions kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, zonder verplichting tot vergoeding van schade, op welke grond dan ook, aan Afnemer. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, is Dap Interim Solutions gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade, op welke grond dan ook, aan Afnemer.

12.5 Voor zover Dap Interim Solutions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dap Interim Solutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 13. Geschillen

De rechter in de vestigingsregio west-brabant van Dap Interim Solutions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en vertaling

14.1 Op elke overeenkomst tussen Dap Interim Solutions en Afnemer en op elke tussen hen bestaande rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bindend.